در تماس باشید

مسئول آموزش: 42881200-021  – 09361700109 – 09361700751

ارتباط با دانشجویان: 42881200-021 – 09361700751

کارشناس فناوری ارتباط: 42881200-021  – 09361700844 – 09905700743

واحد پشتیبانی: 09905700650

واحد زبان: 09201700150