جزوه ارتوپدی

کتاب درسنامه طلایی ارتوپدی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
400,000 تومان

جزوه آمار

کتاب درسنامه طلایی آمار، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

کتاب درسنامه طلایی اطفال نلسون اثر مریم وفاپور انتشارات نوآوران دانش

آمادگی کامل مبحث اطفال آزمون دستیاری پزشکی با کتاب درسنامه طلایی اطفال کتاب درسنامه طلایی اطفال بر اساس منبع نلسون…

0
1,200,000 تومان

جزوه زنان و زایمان

کتاب درسنامه طلایی زنان و زایمان، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا…

0
898,000 تومان

جزوه روماتولوژی

کتاب درسنامه طلایی روماتولوژی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه ریه

کتاب درسنامه طلایی ریه، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه رادیولوژی

کتاب درسنامه طلایی رادیولوژی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه پوست

کتاب درسنامه طلایی پوست، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه پاتولوژی

کتاب درسنامه طلایی پاتولوژی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه اورولوژی

کتاب درسنامه طلایی اورولوژی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه عفونی

کتاب درسنامه طلایی عفونی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
400,000 تومان

جزوه نورولوژی

کتاب درسنامه طلایی نورولوژی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

4
350,000 تومان

جزوه نفرولوژی

کتاب درسنامه طلایی نفرولوژی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

1
350,000 تومان

جزوه جراحی

کتاب درسنامه طلایی جراحی ، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه…

1
898,000 تومان

جزوه گوارش

کتاب درسنامه طلایی گوارش، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه هماتولوژی

کتاب درسنامه طلایی هماتولوژی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه غدد

کتاب درسنامه طلایی غدد، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه فارماکولوژی

کتاب درسنامه طلایی فارماکولوژی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه ENT

کتاب درسنامه طلایی ENT ، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه…

0
350,000 تومان

جزوه چشم پزشکی

کتاب درسنامه طلایی چشم پزشکی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه…

0
350,000 تومان

جزوه اطفال

کتاب درسنامه طلایی اطفال بر اساس منبع نلسون آزمون دستیاری، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای…

1
898,000 تومان