کتاب گوش و حلق و بینی ENT آزمون دستیاری تالیف دکتر فرزاد نیکوسرشت موسسه نوآوران دانش

کتاب ENT IQ شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

0
290,000 تومان

کتاب IQ بیماری‌های عفونی آزمون دستیاری تالیف جمعی از اساتید موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ بیماری‌های عفونی شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که…

0
290,000 تومان

کتاب IQ زنان و زایمان آزمون دستیاری دو جلدی تالیف دکتر علی رضا زادمهر موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ زنان و زایمان شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد…

0
580,000 تومان

کتاب IQ قلب آزمون دستیاری تالیف دکتر سارا رضایی موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ قلب شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

1
290,000 تومان

کتاب IQ رادیولوژی آزمون دستیاری تالیف دکتر الهام کُر موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ رادیولوژی شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

0
290,000 تومان

کتاب IQ روانپزشکی آزمون دستیاری تالیف دکتر بهنوش شهسواری موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ روانپزشکی شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

1
290,000 تومان

کتاب IQ نورولوژی آزمون دستیاری تالیف دکتر مصطفی الماسی دوغایی موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ نورولوژی شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

1
290,000 تومان

کتاب +IQ روماتولوژی آزمون دستیاری تالیف دکتر وحید علی ویردیلو موسسه نوآوران دانش

کتاب +IQ روماتولوژی شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

0
290,000 تومان

کتاب +IQ گوارش آزمون دستیاری تالیف دکتر وحید علی ویردیلو موسسه نوآوران دانش

کتاب +IQ گوارش شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

0
290,000 تومان

کتاب +IQ نفرولوژی آزمون دستیاری تالیف دکتر وحید علی ویردیلو موسسه نوآوران دانش

کتاب +IQ نفرولوژی شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

0
290,000 تومان

کتاب +IQ هماتولوژی آزمون دستیاری تالیف دکتر وحید علی ویردیلو موسسه نوآوران دانش

کتاب +IQ هماتولوژی شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

0
290,000 تومان

کتاب +IQ غدد آزمون دستیاری تالیف دکتر وحید علی ویردیلو موسسه نوآوران دانش

کتاب +IQ غدد شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

0
290,000 تومان

کتاب +IQ ریه آزمون دستیاری تالیف دکتر وحید علی ویردیلو موسسه نوآوران دانش

کتاب +IQ ریه شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

0
290,000 تومان

کتاب IQ اطفال آزمون دستیاری دو جلدی تالیف دکتر مریم وفاپور موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ اطفال شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

1
580,000 تومان

کتاب IQ آمار و اپیدمیولوژی و اخلاق آزمون دستیاری تالیف دکتر علی پاشا میثمی موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ آمار و اپیدمیولوژی و اخلاق شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری…

0
290,000 تومان

کتاب IQ ارتوپدی آزمون دستیاری تالیف دکتر رضا شیروانی بختیاری موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ ارتوپدی شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

1
290,000 تومان

کتاب IQ اورولوژی آزمون دستیاری تالیف دکتر حسین رهنما موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ اورولوژی شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

0
290,000 تومان

کتاب IQ پاتولوژی آزمون دستیاری تالیف دکتر مریم محبی موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ پاتولوژی شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

1
290,000 تومان

کتاب IQ پوست آزمون دستیاری تالیف دکتر محمدحسن شاه‌وردی موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ پوست شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

0
290,000 تومان

کتاب IQ جراحی آزمون دستیاری دو جلدی تالیف دکتر عدنان تیزمغز موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ جراحی شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که هر…

0
580,000 تومان

کتاب IQ چشم پزشکی آزمون دستیاری تالیف دکتر رحیم صفاری موسسه نوآوران دانش

کتاب IQ چشم پزشکی شامل تست های سلکت 5 سال اخیر و نکات سوال خیز آزمون دستیاری می باشد که…

0
290,000 تومان